ALGEMENE VOORWAARDEN MYSECONDHOME

Artikel 1. Gebruikte termen

De termen die in dit artikel worden uitsluitend gebruikt in de betekenis zoals beschreven in dit artikel, voor zover deze voorwaarden zijn geschreven met een hoofdletter:

(i)        Aanbiedende Partij

Een partij die onroerend goed via de Website aanbiedt.

(ii)       Aanbieding

De informatie met betrekking tot een woning die de Aanbiedende Partij laadt in de database met als doel te koop of te huur aanbieden van dit onroerend goed aan Gebruikers via de Website.

(iii)      Business Partner

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie MySecondhome zakelijke afspraken heeft gemaakt met betrekking tot het gebruik en / of het aanbieden van diensten aan Gebruikers via de Website.

(iv)      Database

MySecondhome’s Database, die toegankelijk is vanaf de Website.

(v)        Dienst

De dienst van MySecondhome heeft uitsluitend betrekking op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van de (inter)nationale (recreatieve) vastgoedmarkt via  internet.

(vi)       Gebruiker

Iedere gebruiker van de Website, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die de Website bezoekt en/of leest en/of Service van de Website wil afnemen en/of een Aanbiedende Partij, ongeacht of hij gebruik maakt van technische middelen voor dit gebruik, zoals metacrawlers, spyders, spybots of andere soorten software die worden gebruikt voor het zelfstandig verzamelen van gegevens via het Internet en/of de Website.

(vii)      Inhoud

De elektronische informatie zoals opgenomen op de Website en in de Database, bestaande uit tekst, adressen, e-mailadressen, hyperlinks, afbeeldingen zoals foto’s en videobestanden, juridische voorwaarden, modeldocumenten en details van eventuele) zakelijke partners.

(viii)    Hyperlink

Een technisch commando, dat verwijst naar MySecondhome, de Website of naar een aparte pagina met daarin inhoud.

(ix)      Mysecondhome

Het online portal dat als intermediair fungeert tussen potentiele kopers en verkopende partijen. MySecondHome faciliteert in het tot stand komen van een match en mengt zich op geen geval in het aanbevelings-, begeleidings- of verkooptraject.

(x)        Overeenkomst

De Gebruikersovereenkomst tussen MySecondhome en de Gebruiker, die bestaat uit deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiesbeleid. Door de toegang tot de site, gaat de Gebruiker  ermee akkoord zich te houden aan alle hier vermelde voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiesbeleid, naast de geldende wettelijke regelgeving.

(xi)        Website

De website MySecondhome.eu, inclusief alle bijbehorende software, databases en content.

Artikel 2. Algemeen

2.1       De Overeenkomst tussen MySecondhome en de Gebruiker wordt van kracht op het moment dat de Gebruiker de Website bezoekt, ongeacht of hij de Dienst afneemt.

2.2       Gebruikers wordt geadviseerd om deze Algemene Voorwaarden te downloaden op een lokaal apparaat.

2.5       MySecondhome kan deze voorwaarden wijzigen door het publiceren van de nieuwe versie op de Website. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie.

Artikel 3. De Dienst

De Dienst voor Gebruikers bestaat uit het gebruik van de Website om de Inhoud in de Database, gratis en onder de voorwaarden van de Overeenkomst, door te nemen, al dan niet door te reageren op een Aanbieding.

Artikel 4. Toegestane gebruik, misbruik en niet-toegestane gebruik

4.1       Het is de Gebruiker toegestaan ​​om een ​​enkele kopie van het materiaal, ter beschikking gesteld op de Website voor persoonlijk gebruik, gericht op het laden of het doorlezen van de inhoud op de Website, te downloaden.

4.2                    Voorwaarde voor het toegestane gebruik is dat de Gebruiker zich gedraagt ​​zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet-gebruiker verwacht mag worden.

4.3       Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om de (inhoud van de) Website voor activiteiten en / of

gedragingen te gebruiken die in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

4.4       De Gebruiker dient zich te onthouden van misbruik van de Website en Inhoud, die in ieder geval omvat:

a. inbreukmakende of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van MySecondhome en / of derden;

b. maken van schadelijke, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

c. verspreiden wettelijk verboden materiaal;

d. ontwijken of verwijderen van (delen van) de Website- beveiliging met het doel van illegaal kopiëren van inhoud, verder verspreiden of buiten de context van de website te publiceren of op andere wijze modificeren;

e. het hacken van de Website of de server (s) waarop de Website en / of de Inhoud zich bevindt, of omzeilen van enige beveiliging maatregelen wordt gemaakt, of een poging op een andere manier om de ononderbroken werking van de website en / of Content belemmeren of te beïnvloeden.

4.5.      De Gebruiker is het niet toegestaan ​​te kopiëren de Website en / of inhoud te wijzigen, te distribueren, te circuleren, te publiceren, dupliceren en / of te verspreiden en / of op andere wijze te ge- of misbruiken, zonder MySecondhome’s voorafgaande schriftelijke toestemming, voor zover dit de belangen van MySecondhome en/of Aanbiedende Partijen zou schaden.

4.6       Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om een ​​geautomatiseerd systeem of programma te gebruiken, zoals  maar niet beperkt tot  de zogenaamde webcrawlers en spinnen, met de bedoeling, anders  dan via www.MySecondhome.eu, op oneigenlijke wijze toegang te verschaffen tot de Website, in de breedste zin van het woord teneinde informatie te zoeken.

4.7       Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om Inhoud op de Website te openen met behulp van zogenaamde deeplinks op andere websites of in andere software en systemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming MySecondhome

Artikel 5. Registratie en het verstrekken van juiste informatie

5.1       In de mate dat de Gebruiker verplicht is zijn informatie op de Website met behulp van een inschrijfformulier te registreren, staat de Gebruiker in voor de volledigheid en juistheid van de informatie die hij heeft verstrekt.

5.2       Alle Gebruikers ontvangen een unieke en persoonlijke Gebruikers-ID, die niet kan worden gedeeld met anderen en ten aanzien waarvan de Gebruiker verplicht is om onmiddellijk MySecondhome op de hoogte te stellen als ongeoorloofd gebruik door derden mogelijk is geworden.

5.3       MySecondhome is gerechtigd een registratie te weigeren en gebruik van de Website en / of de inhoud door Gebruikers tijdelijk of permanent te blokkeren, zonder kennisgeving of voorafgaande motivering.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1       In geval van oneigenlijk mis- of gebruik van de Website en Inhoud of van overtreding van het bepaalde in artikel 5 of strijd met geldende relevante wetgeving of deze voorwaarden zal de Gebruiker aansprakelijk zijn voor alle directe en indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, die zich kunnen voordoen door dit gebruik voor MySecondhome en/of haar Gebruikers.

6.2       Met uitzondering van opzet en / of grove schuld aan de zijde van MySecondhome, is de aansprakelijkheid van MySecondhome jegens de Gebruiker en / of derden uitgesloten voor enige (gevolg)schade, goodwill of reputatie, direct of indirect, onder meer als gevolg van onderstaande niet limitatieve opsomming:

a. de inhoud van de Website of enige Inhoud, daarin gesteld, van MySecondhome, derden of Aanbiedende Partijen;

b. de inhoud van websites die op enigerlei wijze zijn verbonden aan de Website, bijvoorbeeld door middel van hyper (text) link (s) of metatag (s) of enige andere vorm, bijvoorbeeld tekst referenties;

c. (De inhoud van de) diensten en / of (onjuiste of onvolledige) informatie van derden, die op enigerlei wijze wordt aangeboden via de Website;

d. het gebruik van cookies;

e. schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Inhoud door de Gebruiker;

f. schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website (s), waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in het leveren van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur / hardware die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en de overdracht van virussen;

g. schade als gevolg van storingen in de technische infrastructuur van de Website of die van haar leveranciers.

6.3       MySeconhome geeft geen garanties, al dan niet impleciet, over Aanbiedingen ter zake de kwaliteit, veiligheid en/of rechtmatigheid of andere kwalificaties.

6.4       Indien en voor zover MySecondhome aansprakelijk mocht zijn jegens een Gebruiker is deze aansprakelijkheid beperkt tot of € 100,00.

Artikel 7. Vrijwaringen

7.1       De Gebruiker erkent dat:

a. MySecondhome geen enkele garantie geeft dat de Website en / of de Inhoud daarvan actueel is, volledig, juist en / of accuraat is, of dat het vrij is van fouten, gebreken en / of virussen en MySecondhome kan niet garanderen dat deze tekortkomingen, fouten, gebreken en / of virussen zullen worden hersteld hoewel MySecondhome zich tot het uiterste in zal spannen de Inhoud en/of de Website accuraat te laten zijn.

b. de Gebruiker heeft de plicht om de juistheid van de inhoud te onderzoeken;

c. in het kader van de overeenkomst, kan MySecondhome uitsluitend worden gezien als een informatie-intermediair en als zodanig is MySecondhome niet betrokken bij de totstandkoming en / of uitvoering van overeenkomsten en / of opdrachten tussen Gebruikers en Aanbiedende Partijen.

7.2       De Gebruiker vrijwaart MySecondhome tegen alle schade als gevolg van overeenkomsten met derden inzake inbreuk op of niet-naleving van de voorwaarden van de Gebruiker, of tegen aanspraken van derden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van de Website en/of verstrekking van de Gebruiker van inhoud waarop rechten van derden berusten.

7.3       De Gebruiker vrijwaart MySecondhome tegen alle schade als gevolg van contacten en/of overeenkomsten en / of opdrachten en/of een geschil tussen een Gebruiker en een Aanbiedende Partij, die voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of Inhoud.

Artikel 8. Overmacht

8.1       Onder overmacht wordt onder meer verstaan:

a. een tekortkoming die niet kan worden toegeschreven aan MySecondhome dan wel niet te wijten is aan MySecondhome, een daad van onzorgvuldigheid of onrechtmatig gedrag van haar leveranciers en / of derden jegens haar en deze alsdan niet voor haar rekening komen in overeenstemming met de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen;

b. elke van de wil van MySecondhome onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van  eventuele verplichtingen wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Mysecondhome kan worden verlangd;

c. een verstoring of onderbreking in het gebruik van de Website en / of de Inhoud, ongeacht hoe deze is ontstaan;

d. gebrekkige leveringen en / of toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer verplichtingen van de leveranciers van MySecondhome;

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten op de website, Inhoud, Database

9.1       Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Inhoud en de Database, berusten uitsluitend bij MySecondhome en / of Aanbiedende Partijen.

9.2       Intellectuele eigendomsrechten in de zin van dit artikel  omvatten alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten, in Nederland, alsmede het land waar de Gebruiker of Aanbiedende Partij woont of kantoor houdt, die betrekking hebben op de Website, de Inhoud en de betreffende software.

9.3       Het is de Gebruiker verboden:

a. handelsmerken of herkenningstekens te veranderen, te wijzigen of te verwijderen  en / of mededelingen met betrekking tot auteursrechten, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van MySecondhome of derden, te doen;

b. met behulp van foto’s en / of afbeeldingen wijzigingen aan te brengen in de Inhoud waarop auteursrecht of portretrecht van een derde of derden berust, zonder toestemming van de rechthebbende;

c. het plaatsen van inhoud op de Website met een hyperlink of tekstuele verwijzing naar een concurrerende website, anders dan in overeenstemming met deze voorwaarden;

d. het plaatsen van advertenties met vergelijkende of misleidende teksten.

9.4       In geval van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is de Gebruiker  volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor MySecondhome en / of haar Aanbiedende Partijen  en / of derden.

9.5       MySecondhome is gerechtigd in het geval dat de Gebruiker ongevraagde ideeën en / of inhoud, waaronder maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software en / of andere informatie op de Website plaatst  of doorstuurt naar MySecondhome via e-mail of op andere wijze, dit te gebruiken als Inhoud, te kopiëren en / of te gebruiken commercieel in de ruimste zin, zonder tot enige schadevergoeding en MySecondhome is niet verplicht om de inhoud betrokken geheim te houden.

Artikel 10. Toepasselijkheid Privacy

Het Privacy Beleid maakt integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen MySecondhome en de Gebruiker.

Artikel 11. Cookies
Het Cookies Beleid maakt integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen MySecondhome en de Gebruiker

Artikel 12. Toepasselijke rechtssysteem en bevoegde rechter

12.1      De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen tussen MySecondhome en derden die voortvloeien uit de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.