ALGEMENE VOORWAARDEN MYSECONDHOME

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende met een hoofdletter geschreven begrippen, die zonder verlies van betekenis in enkel- of meervoud gebruikt kunnen worden, verstaan:

 1. Aanbiedende Partij: een partij die Vakantiewoningen via de Website aanbiedt.
 2. Aanbieding: de informatie met betrekking tot een Vakantiewoning die de Aanbiedende Partij laadt in de database met als doel het te koop aanbieden van deze Vakantiewoningen aan Gebruikers via de Website.
 3. Account: een eventueel door Gebruikers aan te maken persoonlijk account op de Website.
 4. Business Partner: een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie MSH een gebruiksovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot het gebruik en / of het aanbieden van diensten aan Gebruikers via de Website.
 5. Database: MSH’s Database, die toegankelijk is vanaf de Website.
 6. Dienst: de dienst van MSH heeft uitsluitend betrekking op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van de (inter)nationale (recreatieve) vastgoedmarkt via internet.
 7. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die de Website bezoekt en/of leest en/of Dienst van de Website wil afnemen en/of een Aanbiedende Partij, ongeacht of hij gebruik maakt van technische middelen voor dit gebruik, zoals metacrawlers, spyders, spybots of andere soorten software die worden gebruikt voor het zelfstandig verzamelen van gegevens via het Internet en/of de Website.
 8. Inhoud: de elektronische informatie zoals opgenomen op de Website en in de Database, bestaande uit onder andere tekst, adressen, hyperlinks, afbeeldingen zoals foto’s en videobestanden, juridische voorwaarden en details van (eventuele) zakelijke partners en Business Partners.
 9. Hyperlink: Een technisch commando, dat verwijst naar MSH, de Website of naar een aparte pagina met daarin inhoud.
 10. MSH: het online portal dat als informatie-intermediair (promotie- en distributiekanaal voor Vakantiewoningen in Europa) fungeert en waar potentiele kopers en verkopende partijen elkaar kunnen vinden. MSH faciliteert in het tot stand komen van een match en mengt zich in geen geval in het aanbevelings-, begeleidings- en/of verkooptraject.
 11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen MSH en de Gebruiker, die bestaat uit deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het daarin opgenomen Cookiesbeleid, dan wel de tussen MySecondhome en Business Partner gesloten gebruiksovereenkomst en alle daarin vermelde voorwaarden en bijbehorende bijlagen, waaronder deze Algemene Voorwaarden, het Privacy en daarin opgenomen Cookiesbeleid. Door de toegang tot de site, gaat de Gebruiker  ermee akkoord zich te houden aan alle in deze documenten vermelde voorwaarden naast de geldende wet- en regelgeving.
 12. Website: de website MySecondhome.eu, inclusief alle bijbehorende software, databases en content.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst tussen MSH en de Gebruiker wordt van kracht op het moment dat de Gebruiker de Website bezoekt, ongeacht of hij de Dienst afneemt.
 2. Gebruikers wordt geadviseerd om deze Algemene Voorwaarden te downloaden op een lokaal apparaat.
 3. MSH kan deze voorwaarden wijzigen door het publiceren van de nieuwe versie op de Website. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie.

 

Artikel 3. De Dienst

De Dienst voor Gebruikers bestaat uit het gebruik van de Website om de Inhoud in de Database, onder de voorwaarden van de Overeenkomst, door te nemen, al dan niet door te reageren op een Aanbieding. Voor Gebruikers die tevens kwalificeren als Business Partner kan de omschrijving van Dienst als in dit artikel bedoeld zijn uitgebreid tot de diensten genoemd in de tussen MSH en Business Partner gesloten gebruiksovereenkomst, in welk geval deze Algemene Voorwaarden tevens betrekking hebben op de in die gebruiksovereenkomst omschreven diensten, tenzij  de gebruiksovereenkomst de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden heeft uitgesloten of in de gebruiksovereenkomst andere (aanvullende) afspraken zijn gemaakt.

Artikel 4. Toegestane gebruik, misbruik en niet-toegestane gebruik

 1. Het is de Gebruiker toegestaan ​​om een ​​enkele kopie van het materiaal, ter beschikking gesteld op de Website voor persoonlijk gebruik, gericht op het laden of het doorlezen van de inhoud op de Website, te downloaden.
 2. Voorwaarde voor het toegestane gebruik is dat de Gebruiker zich gedraagt ​​zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet-gebruiker verwacht mag worden.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om de (inhoud van de) Website voor activiteiten en / of gedragingen te gebruiken die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
 4. De Gebruiker dient zich te onthouden van misbruik van de Website en Inhoud, die in ieder geval omvat:
  – het inbreuk maken op of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van MSH en/of derden;
  – maken van schadelijke, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  – verspreiden wettelijk verboden materiaal;
  – ontwijken of verwijderen van (delen van) de Website- beveiliging met het doel het illegaal kopiëren van inhoud, verder verspreiden of buiten de context van de Website te publiceren of op andere wijze te modificeren;
  – het hacken van de Website of de server (s) waarop de Website en/of de Inhoud zich bevindt, het omzeilen van de beveiligingsmaatregelen en/of een poging op een andere manier de ononderbroken werking van de Website en/of Inhoud te belemmeren of te beïnvloeden.
 5. De Gebruiker is het niet toegestaan de Website en / of inhoud te wijzigen, te distribueren, te circuleren, te publiceren, dupliceren en / of te verspreiden en / of op andere wijze te ge- of misbruiken, zonder MSH’s voorafgaande schriftelijke toestemming, voor zover dit de belangen van MSH en/of Aanbiedende Partijen zou schaden.
 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om een ​​geautomatiseerd systeem of programma te gebruiken, zoals maar niet beperkt tot de zogenaamde webcrawlers en spinnen, met de bedoeling, anders dan via MySecondhome.eu, op oneigenlijke wijze toegang te verschaffen tot de Website, in de breedste zin van het woord teneinde informatie te zoeken.
 7. Het is de Gebruiker niet toegestaan ​​om Inhoud op de Website te openen met behulp van zogenaamde deeplinks op andere websites of in andere software en systemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSH.

 

Artikel 5. Registratie en het verstrekken van juiste informatie

 1. In de mate dat de Gebruiker verplicht is zijn informatie op de Website met behulp van een formulier te registreren, waaronder bij het aanmaken van een Account, staat de Gebruiker in voor de volledigheid en juistheid van de informatie die hij heeft verstrekt.
 2. Alle Gebruikers ontvangen een unieke en persoonlijke Gebruikers-ID, die niet kan worden gedeeld met anderen en ten aanzien waarvan de Gebruiker verplicht is om onmiddellijk MSH op de hoogte te stellen als ongeoorloofd gebruik door derden mogelijk is geworden.
 3. MSH is gerechtigd een registratie te weigeren en gebruik van de Website en / of de inhoud door Gebruikers tijdelijk of permanent te blokkeren, zonder kennisgeving of voorafgaande motivering.
 4. Met registratie stemt Gebruiker ermee in dat de verstrekte informatie, als ook de informatie die met toestemming van Gebruiker op grond van de registratie wordt verzameld, door MSH met Aanbiedende Partijen en Business Partners wordt gedeeld.
 5. Gebruiker is verplicht om de door Gebruiker aangemaakte inloggegevens bij het aanmaken van een Account zorgvuldig te bewaren en het wachtwoord periodiek, minimaal een keer per kwartaal, te wijzigen.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. In geval van oneigenlijk mis- of gebruik van de Website en Inhoud of van overtreding van het bepaalde in artikel 5 of strijd met geldende relevante wet- en/of regelgeving of de Overeenkomst zal de Gebruiker aansprakelijk zijn voor alle directe en indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, die zich kunnen voordoen door dit gebruik voor MSH en/of haar Gebruikers.
 2. Met uitzondering van opzet en / of grove schuld aan de zijde van MSH, is de aansprakelijkheid van MSH jegens de Gebruiker en / of derden uitgesloten voor enige (gevolg)schade, goodwill of reputatie, direct of indirect, onder meer als gevolg van onderstaande niet limitatieve opsomming:
  – de inhoud van de Website of enige Inhoud, daarin gesteld, van MSH, derden of Aanbiedende Partijen;
  – de inhoud van websites die op enigerlei wijze zijn verbonden aan de Website, bijvoorbeeld door middel van hyper (text) link (s) of metatag (s) of enige andere vorm, bijvoorbeeld tekst referenties;
  – (De inhoud van de) diensten en / of (onjuiste of onvolledige) informatie van derden, die op enigerlei wijze wordt aangeboden via de Website;
  – het gebruik van cookies;
  – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Inhoud door de Gebruiker;
  – schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website (s), waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in het leveren van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur / hardware die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en de overdracht van virussen;
  – schade als gevolg van storingen in de technische infrastructuur van de Website of die van haar leveranciers.
 3. MSH geeft geen garanties, al dan niet impliciet, over (de inhoud van) Aanbiedingen ter zake de kwaliteit, veiligheid en/of rechtmatigheid of andere kwalificaties. Aanbiedingen worden op volledige verantwoordelijkheid van Aanbiedende Partijen geplaatst op de Website en MSH verricht ter zake geen enkele (inhoudelijke) controle, hetgeen in artikel 7.1. nader is uitgewerkt en door Gebruiker erkent.
 4. Indien en voor zover MSH aansprakelijk mocht zijn jegens een Gebruiker is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 100,00.

Artikel 7. Vrijwaringen

 1. De Gebruiker erkent dat:
  – MSH geen enkele garantie geeft dat de Website en / of de Inhoud daarvan actueel is, volledig, juist en / of accuraat is, of dat het vrij is van fouten, gebreken en / of virussen en MSH kan niet garanderen dat deze tekortkomingen, fouten, gebreken en / of virussen zullen worden hersteld hoewel MSH zich tot het uiterste in zal spannen de Inhoud en/of de Website accuraat te laten zijn;
  – de Gebruiker heeft de plicht om de juistheid van de inhoud te onderzoeken;
  – in het kader van de overeenkomst, kan MSH uitsluitend worden gezien als een informatie-intermediair en als zodanig is MSH niet betrokken bij de totstandkoming en / of uitvoering van overeenkomsten en / of opdrachten tussen Gebruikers en Aanbiedende Partijen.
 2. De Gebruiker vrijwaart MSH tegen alle schade als gevolg van overeenkomsten met derden inzake inbreuk op of niet-naleving van de voorwaarden van de Gebruiker, of tegen aanspraken van derden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik van de Website en/of verstrekking van de Gebruiker van inhoud waarop rechten van derden berusten.
 3. De Gebruiker vrijwaart MSH tegen alle schade als gevolg van contacten en/of overeenkomsten en / of opdrachten en/of een geschil tussen een Gebruiker en een Aanbiedende Partij, die voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of Inhoud.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
  – een tekortkoming die niet kan worden toegerekend aan MSH dan wel niet te wijten is aan MSH, een daad van onzorgvuldigheid of onrechtmatig gedrag van haar leveranciers en / of derden jegens haar en deze alsdan niet voor haar rekening komen in overeenstemming met de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen;
  – elke van de wil van MSH onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van  eventuele verplichtingen wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van MSH kan worden verlangd;
  – een verstoring of onderbreking in het gebruik van de Website en / of de Inhoud, ongeacht hoe deze is ontstaan;
  – gebrekkige leveringen en / of toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer verplichtingen van de leveranciers van MSH;

 

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten op de website, Inhoud, Database

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Inhoud en de Database, berusten uitsluitend bij MSH en / of Aanbiedende Partijen.
 2. Intellectuele eigendomsrechten in de zin van dit artikel  omvatten alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten, in Nederland, alsmede het land waar de Gebruiker of Aanbiedende Partij woont of kantoor houdt, die betrekking hebben op de Website, de Inhoud en de betreffende software.
 3. Het is de Gebruiker verboden:
  – handelsmerken of herkenningstekens te veranderen, te wijzigen of te verwijderen  en / of mededelingen met betrekking tot auteursrechten, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van MSH of derden, te doen;
  – met behulp van foto’s en / of afbeeldingen wijzigingen aan te brengen in de Inhoud waarop auteursrecht of portretrecht van een derde of derden berust, zonder toestemming van de rechthebbende;
  – het plaatsen van inhoud op de Website met een hyperlink of tekstuele verwijzing naar een concurrerende website, anders dan in overeenstemming met deze voorwaarden;
  – het plaatsen van advertenties met vergelijkende of misleidende teksten.
 4. In geval van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is de Gebruiker  volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor MSH en / of haar Aanbiedende Partijen  en / of derden.
 5. MSH is gerechtigd in het geval dat de Gebruiker ongevraagde ideeën en / of inhoud, waaronder maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software en / of andere informatie op de Website plaatst  of doorstuurt naar MSH via e-mail of op andere wijze, dit te gebruiken als Inhoud, te kopiëren en / of commercieel te gebruiken in de ruimste zin, zonder tot enige schadevergoeding en MSH is niet verplicht om de inhoud betrokken geheim te houden.

 

Artikel 10. Privacy- en Cookiesbeleid

 1. Het Privacybeleid (en het daarin opgenomen Cookiebeleid) maakt integraal onderdeel uit van deze voorwaarden en zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen MSH en de Gebruiker.

 

Artikel 11. Toepasselijke rechtssysteem en bevoegde rechter

 1. De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen tussen MSH en derden die voortvloeien uit de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

LET OP!
Je gebruikt Internet Explorer 11 of ouder.

Dit zijn sterk verouderde browsers.
Mysecondhome.eu maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door deze sterk verouderde browsers.
Daarnaast zijn er verhoogde veiligheidsrisico’s omdat er geen veiligheidsupdates voor deze browsers worden uitgegeven.
Microsoft Edge is bijvoorbeeld een uitstekende vervanger van Internet Explorer.

Om Mysecondhome.eu goed te kunnen bekijken adviseren wij één van onderstaande browsers, deze kunt u gratis downloaden: